G50 globus lampalary bilen lomaý gün energiýasy bilen işleýän LED açyk yşyk çyralary |ZHONGXIN

Gysga düşündiriş:

Lomaý satuwGün bilen işleýän LED açyk yşyk çyralaryzawodyň bahasy.Thegün energiýasy bilen işleýän açyk globus simli yşyklaraýratynlyklary 10ct.15ft goňur simli G50 LED Edison lampalary, ýakymly, nostalgiki öwüşgin berýär, oturyp, dynç alyp, agşam hezil edip boljak ajaýyp atmosferany döredýär.LED lampalarda Candelabra (E12) rozetka bazasy bar;Pes wattly we gün energiýasy bilen işleýän, açyk rozetka gerek däl, elektrik toguny tygşytlaň.


 • Model belgisi:KF90041-SO-H
 • Lightagtylyk çeşmesiniň görnüşi:Yşyk-diodly indikator
 • Wagt:Toý, Ro Christmasdestwo, Doglan gün, Her gün
 • Güýç çeşmesi:Gün bilen işleýär
 • Specialörite aýratynlyk:Suw geçirmeýän, Patio setir çyralary, sazlap bolýar
 • Özbaşdaklaşdyrma:Custöriteleşdirilen gaplama (Min. Sargyt: 2000 bölek)
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Özbaşdaklaşdyrma prosesi

  Hil kepilligi

  Haryt bellikleri

  Aýratynlyklary:
  1.Gün bilen işleýän açyk yşyklar setiriMaşgalaňyzy we myhmanlaryňyzy nostalgiki öwüşginleri bilen haýran galdyrmak üçin mylaýym ýumşak gurşaw dörediň.
  2. Kämilgün energiýasy bilen işleýän açyk yşyk çyralaryDaşarda agşamlyk, oturylyşyk ýa-da toý dabaralary edilende eýwan, paluba, eýwan, bag, gazebo ýa-da pergola yşyklandyrylyşy üçin.
  3. Islendik pursat üçin özüne çekiji we energiýa tygşytly yşyklandyryş çözgüdi.Bistroslar, kafeler, kölegeli ýelken, howlular, ýatylýan otaglar we ş.m. üçin ajaýyp wizual elýeterliligi üpjün edýär.
  4. Howa çydamlylygy tehnologiýasy bilen üpjün edilen goşmaça berklik we çydamlylyk sebäpli, olar ýylyň dowamynda ýagyş ýa-da şöhle saçyp bilýär.

  solar powered led outdoor string lights

  Önümiň beýany

  solar powered string lights outdoor

  2 Wayol gurnama garnituralary

  Grounderde saklamak üçin ýer bölegi, diwara gurnamak üçin diwar gurmak.

  solar outdoor lights string

  Çalyşmak Edison lampalar

  G50 has berkligi üçin galyň aýnadan ýasalan globus lampalary.Lhli lampalar gaplanylmazdan 48 sagat öň barlanýar.C7 / E12 Candelabra bazasy.

  Aýratynlyklar:

  Lampanyň sany: 10
  Lampa aralygy: 12 dýuým
  Lampanyň ululygy: H 2.87 ini.
  Lightagty reňk: armyly ýumşak çyra
  Lightagtylyk tertibi: Öçürmek / öçürmek
  Gurşun şnury: 6 fut
  Yşyklandyrylan uzynlyk: 9 fut
  Jemi uzynlyk (ahyryna çenli): 15 fut
  Gün paneli: 2V / 130mA
  Gaýtadan zarýad berilýän batareýa: 1 PC Ni-MH 1.2V AA 800mAh (goşulýar)

  Marka:ZHONGXIN

  solar powered outdoor lights string
  Solar powered string lights
  Solar Powered Outdoor LED String Lights

 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: Bu lampalarmy?

  J: Elbetde.Lampalaryň nusgawy retro görnüşine garamazdan, eýwanly çyralarymyzyň hemmesi yşyk-diodly lampalar.Şeýlelik bilen lampoçkanyň nusgawy görnüşini alarsyňyz, ýöne häzirki zaman LED tehnologiýasynyň ähli artykmaçlyklary bilen.

   

  S: Bu bezegli eýwan çyralary nähili ulanylýar?

  J: Patio simli yşyklar köplenç açyk meýdanda ulanylýar, köplenç oturylyşyk, toý ýa-da başga bir dabara üçin wagtlaýyn oturdylýar.Adyndan görnüşi ýaly, köplenç olary baýramçylyk üçin eýwanlary bezemekde ulanarsyňyz.Şeýle hem, ýaşaýyş jaý balkonlaryny bezemek üçin ajaýyp.

   

  S: Bu yşyklary asmagyň iň gowy usuly haýsy?

  J: Veranda çyralaryny oturtmak üçin dürli usullar we materiallar ulanylyp bilner.Iň oňat çemeleşme, elbetde, sazlamalaryňyza bagly bolar.

   

  S: Bu yşyklary ýylyň dowamynda daşarda goýup bolarmy?

  J: Bu yşyk toplumlar hakykatdanam uzak möhletleýin howa täsirini dolandyrmak üçin döredilen däldir.Şonuň üçin köplenç bu çyralary bir çärä ýa-da oturylyşyga ýakyp, soňundan öçürmek iň gowusydyr.

  Çyralar howanyň köp böleginden goralýan açyk meýdanda (ýapyk eýwan ýaly) uzak möhletli ýerde goýulyp bilner.

   

  Hususylaşdyrma zerurlyklaryňyza düşünmek üçin bize ýüz tutuň.

  Zhongxin yşyklandyryş fabriginden bezegli çyralar, täze çyralar, erteki çyralary, gün energiýasy çyralary, çybyk çyralar, alawsyz şemler we beýleki Patio yşyklandyryş önümlerini import etmek gaty aňsat.Eksporta gönükdirilen yşyklandyryş önümlerini öndüriji we 13 ýyldan gowrak wagt bäri bu pudakda bolanymyz üçin, aladalaryňyza çuňňur düşünýäris.

  Aşakdaky diagramma tertibi we import prosedurasyny aýdyň görkezýär.Bir minut wagt alyň we üns bilen okaň, sargyt prosedurasynyň gyzyklanmanyňyzyň gowy goralmagyny üpjün etmek üçin gowy düzülendigini görersiňiz.Önümleriň hili bolsa garaşyşyňyz ýalydyr.

  Customaztion Process

   

  Hususylaşdyrma hyzmaty şulary öz içine alýar:

   

  • Omörite bezegli eýwan çyralarynyň ululygy we reňki;
  • Çyra setirleriniň we lampoçkalaryň umumy uzynlygyny sazlaň;
  • Kabel simini özleşdiriň;
  • Bezeg eşik materiallaryny metaldan, mata, plastmassa, Kagyz, Tebigy bambuk, PVC Rattan ýa-da tebigy rattan, aýna;
  • Gabat gelýän materiallary islenýänlere sazlaň;
  • Bazarlaryňyza gabat gelmek üçin güýç çeşmesiniň görnüşini sazlaň;
  • Kompaniýanyň nyşany bilen yşyklandyryş önümini we bukjasyny şahsylaşdyryň;

   

  Biz bilen habarlaşyňindi biziň bilen adaty sargyt goýmagyňy barlamak üçin.

  ZHONGXIN Yşyklandyryş, yşyklandyryş pudagynda we bezeg çyralaryny öndürmekde we lomaý satmakda 13 ýyldan gowrak wagt bäri hünärmen bolup durýar.

  ZHONGXIN Yşyklandyryşda, garaşýan zatlaryňyzy ýerine ýetirmäge we doly kanagatlandyrmagy üpjün etmäge borçlanýarys.Şeýlelik bilen, müşderilerimize iň oňat çözgütleri hödürleýändigimizi üpjün etmek üçin innowasiýa, enjamlara we halkymyza maýa goýýarys.Skilledokary hünärli işgärler toparymyz, müşderileriň garaşyşlaryna we daşky gurşawa laýyklyk düzgünlerine laýyk gelýän ygtybarly, ýokary hilli özara baglanyşyk çözgütlerini hödürlemäge mümkinçilik berýär.

  Önümlerimiziň her biri dizaýndan başlap satuwa çenli ähli üpjünçilik zynjyrynda gözegçilik astynda saklanýar.Önümçilik prosesiniň ähli basgançaklary, ähli amallarda zerur hil derejesini üpjün edýän proseduralar ulgamy we barlaglar we ýazgylar ulgamy tarapyndan dolandyrylýar.

  Sedex SMETA dünýä bazarynda syýasy we hukuk binýadyny yzygiderli gowulandyrmak üçin bölek satyjylary, import edijileri, markalary we milli birleşikleri getirýän Europeanewropa we halkara söwdanyň öňdebaryjy iş birleşigi bolup durýar.

   

  Müşderimiziň üýtgeşik talaplaryny we garaşýanlaryny kanagatlandyrmak üçin Hil dolandyryş toparymyz aşakdakylary öňe sürýär we höweslendirýär:

  Müşderiler, üpjün edijiler we işgärler bilen yzygiderli aragatnaşyk

  Dolandyryşyň we tehniki tejribäniň üznüksiz ösüşi

  Täze dizaýnlary, önümleri we amaly programmalary üznüksiz ösdürmek we kämilleşdirmek

  Täze tehnologiýany edinmek we ösdürmek

  Tehniki aýratynlyklary we goldaw hyzmatlaryny ösdürmek

  Alternatiw we ýokary materiallar üçin üznüksiz gözleg

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň