Habarlar

 • Gün çyralaryny satyn alanyňyzda näme gözlemeli

  Gün çyralary durnukly we täsirli yşyklandyryş çözgütlerini gözleýän köp adam üçin meşhur seçime öwrüldi.Günüň güýjüni ulanmak ukyby bilen bu çyralar energiýa çykdajylarynyň azalmagy we daşky gurşawa täsiri ýaly köp peýdalary hödürleýär.Nädip ...
  Koprak oka
 • Daşky gün çyralaryňyz işlemeýän wagty az maslahat

  Daşky gün çyralaryňyz işlemeýän wagty az maslahat

  Bagyňyz ýa-da açyk howa balkonyňyz bar bolsa, olary bezemek üçin gün çyralaryny saýlap bilersiňiz.Ajaýyp açyk meýdana gireniňizde, ygtybarly we göçme ýagtylyk çeşmesiniň bolmagy elmydama gowy zat.Gün çyrasy size aňsat zarýad bermek ukybyny we amatly ...
  Koprak oka
 • Freygy-ýygydan soralýan açyk setir çyralary

  Freygy-ýygydan soralýan açyk setir çyralary

  Açyk simli yşyklar, howly, paluba, eýwanda görkezilen ýa-da başga açyk meýdanda bolsun, estetiki görnüşde işlemegi we daş-töweregi yşyklandyrmagy goşmagyň ajaýyp usulydyr, aşakda ýygy-ýygydan soralýan nobatlaryň käbiri ...
  Koprak oka
 • Gün açyk şem satyn almak boýunça gollanma

  Gün açyk şem satyn almak boýunça gollanma

  Gün energiýasy bilen işleýän şem çyralaryny ulanmak, jaýyňyzy jübiňize we daşky gurşawa goşmaça çykdajy etmezden bezemegiň ajaýyp usulydyr.Adaty şemler ýa-da çyralar adaty güýç çeşmesini talap edýär.Mum şemler ereýär, güýç güýji zerur bolanlar ...
  Koprak oka
 • Daşarda yşyklandyryş näme üçin möhüm?

  Daşarda yşyklandyryş näme üçin möhüm?

  Açyk yşyklandyryşa mätäçligiňiziň esasy sebäplerinden biri, öýüňize gelýänleriň hemmesini, şol sanda özüňizi mähirli we ýagty garşylamakdyr.Şeýle hem, gije howpsuzlygyňyzy we howpsuzlygyňyzy ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.Işden öýe gaýdyp gelmek hakykatdanam geň bolar ...
  Koprak oka
 • Dragon gaýyk festiwalynyň agşamlyk nahary

  Dragon gaýyk festiwalynyň agşamlyk nahary

  Bäşinji aýyň bäşinji güni her ýyl Dragon gaýyk festiwaly gelýär.Şu gün agşam, ZHONGXIN ingagtylyk maşgalasy Dragon Boat Festiwalynyň agşamlyk naharyny berdi.Her ýyl bu festiwalyň öňüsyrasynda kompaniýamyz ajaýyp Dragon Boa geçirýär ...
  Koprak oka
 • Her ýyl tanamak dabarasy!

  Her ýyl tanamak dabarasy!

  “Zhongxin Lighting Co., Ltd.” -iň ýyllyk tanamak dabarasy ýakynda üstünlikli geçdi.Bu çäre, kompaniýanyň ajaýyp goşant goşan işgärlerini tanamak we olara med sylaglamak maksady bilen her ýyl kompaniýanyň möhüm işi boldy.
  Koprak oka
 • Daşky rozetkasyz açyk yşyklandyryşy nädip işletmeli?

  Daşky rozetkasyz açyk yşyklandyryşy nädip işletmeli?

  Açyk yşyklandyryş, islendik bagyň ýa-da açyk meýdanyň möhüm bölegi.Diňe yşyklandyryş bilen çäklenmän, emläge gözellik we estetiki gymmatlyk hem goşýar.Şeýle-de bolsa, açyk rozetkaňyz ýok bolsa, açyk yşyklandyryşyňyzy güýçlendirmek kyn bolup biler.Bu sungatda ...
  Koprak oka
 • Asma maýatnik çyrasy: Öýüňiz üçin ajaýyp we köp görnüşli saýlaw

  Asma maýatnik çyrasy: Öýüňiz üçin ajaýyp we köp görnüşli saýlaw

  Öýüňize haýsydyr bir lezzet we şahsyýet goşmagyň ýoluny gözleýän bolsaňyz, maýatnik çyrasyny asmagy göz öňünde tutup bilersiňiz.Maýatnik çyrasy, zynjyr ýa-da hasa bilen potolokdan asylýan we adatça bir lampa ýa-da lampalar toplumy bolan ...
  Koprak oka
 • Patio zontik çyrasynyň käbir stillerini bilýärsiňizmi?

  Patio zontik çyrasynyň käbir stillerini bilýärsiňizmi?

  Veranda zontik çyralarynyň birnäçe görnüşi bar.Käbir ýaýran görnüşlere, eýwan penjesiniň aşagyndan asylyp bilinýän özbaşdak ykjam çyralar bolan çyra görnüşindäki yşyklar bar.Başga bir görnüşi, polýus çyralary bolup, olaryň töweregine berkidilen yşyk-diodly lampalar ...
  Koprak oka
 • Açyk bagda gün şöhlesiniň çyrasy

  Açyk bagda gün şöhlesiniň çyrasy

  Daşky giňişligiňize özüne çekijilik we hoşniýetlilik goşmagyň ýoluny gözleýän bolsaňyz, açyk bagda gün şöhlesiniň çyralaryny göz öňünde tutup bilersiňiz.Bular gün energiýasy bilen işleýän bezeg çyralary, şonuň üçin sim, batareýa ýa-da elektrik hakda alada etmegiň zerurlygy ýok ...
  Koprak oka
 • USB zarýad berýän gün şeminiň çyrasy

  USB zarýad berýän gün şeminiň çyrasy

  USB zarýad berýän gün şeminiň çyrasy, öýüňize ýa-da açyk meýdanyňyza ýyly we amatly atmosfera berip biljek enjamdyr.Gün şöhlesinden ýa-da USB kabelinden zarýad alyp bolýan zarýad berilýän batareýa bilen üpjün edilýär.Şem çyrasynyň hakyky ýalpyldawuk täsiri bar ...
  Koprak oka
 • Gün şeminiň çyrasy: Durnukly we ajaýyp yşyklandyryş çözgüdi

  Gün şeminiň çyrasy: Durnukly we ajaýyp yşyklandyryş çözgüdi

  Soňky ýyllarda durnukly we ekologiýa taýdan arassa önümlere gyzyklanma artdy.Meşhurlyk gazanan şeýle önümleriň biri gün şeminiň çyrasydyr.Bu innowasion yşyklandyryş çözgüdi diňe bir ekologiýa taýdan arassa däl, eýsem-de bolsa, özüne çekiji täsir galdyrýar ...
  Koprak oka
 • Bezegli çyralar bilen bagda ýumşak we özüne çekiji öwüşgin nädip getirmeli?

  Bezegli çyralar bilen bagda ýumşak we özüne çekiji öwüşgin nädip getirmeli?

  Yşyklandyryş howlularda möhüm rol oýnaýar we yşyklandyryş kombinasiýalarynyň utgaşdyrylmagy howlynyň umumy duýgusyna gönüden-göni täsir edýär.Daşky gurşawy bezemek üçin ulanylýan LED yşyk setiri hemmeler üçin nätanyş bolmaly däldir.Gymmat däl, ýöne döredip bilýär ...
  Koprak oka
 • Daşky setir çyralary - Alyjynyň gollanmasy

  Daşky setir çyralary - Alyjynyň gollanmasy

  Iň oňat bag çyralaryny satyn almak görnüşi ýaly gönümel däl.Aslynda, gözleg kyn bolup biler, sebäbi saýlamaly köp görnüş bar.Mundan başga-da, açyk simli yşyklaryň synlary köplenç olary nirede ýa-da nädip ulanmalydygy barada kän bir maglumat bermeýär ...
  Koprak oka
 • Bezegli ýagtylyk setirlerini ulanyp, romantik öý atmosferasyny döretmek üçin 17 pikir

  Bezegli ýagtylyk setirlerini ulanyp, romantik öý atmosferasyny döretmek üçin 17 pikir

  Yşyklandyryş hakykatdanam öýümizdäki atmosfera täsir edýär, ony ýagty ýere ýa-da garaňky mukaddeslige, janly otaga ýa-da romantik we amatly ýere öwürýär.Emma çyralary ulanmak diňe bir yşyklandyryş maksatly däl, romantiki bezeg elementlerini döretmek üçinem zerurdyr.T ...
  Koprak oka
 • Dürli reňklerde ýa-da dizaýnlarda Patio zontik çyralaryny sazlap bilerinmi?

  Dürli reňklerde ýa-da dizaýnlarda Patio zontik çyralaryny sazlap bilerinmi?

  Patio saýawan çyralary, açyk meýdanyňyzyň gurşawyny ýokarlandyrmak üçin uly maýa goýum bolup biler.Olar agşamky ýygnanyşyklarda we açyk meýdanda hezil edip boljak ýakymly we özüne çekiji atmosferany üpjün edýärler.Şeýle-de bolsa, köp adamlar bagry sazlap bilýärmikä diýip pikir edip bilerler ...
  Koprak oka
 • Alawsyz şemler nähili işleýär?

  Alawsyz şemler nähili işleýär?

  Alawsyz şemler amatlylygy, howpsuzlygy we ýyly howany döretmek ukyby bilen has meşhur boldy.Çäreler, toýlar, öý bezegi we beýleki wakalar üçin ajaýyp.Bu makalada alawsyz şemleriň nähili işleýändigini öwrenýäris we käbirlerini belläp geçýäris ...
  Koprak oka
 • Daşarda çyralar bilen nädip bezemeli?

  Daşarda çyralar bilen nädip bezemeli?

  Setir çyralary açyk giňişligiňizi ýagtylandyrmak we amatly we özüne çekiji atmosfera döretmek üçin ýönekeý we ajaýyp usuldyr.Romantiki nahardan, joşgunly oturylyşykdan ýa-da dynç alýan agşamdan lezzet almak isleseňiz, simli bezeg çyralary size äheňi we stilini kesgitlemäge kömek edip biler ...
  Koprak oka
 • “Zhongxin Lighting 2023” Las Wegasda milli enjamlar sergisi

  “Zhongxin Lighting 2023” Las Wegasda milli enjamlar sergisi

  Milli enjamlar sergisi, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda apparat, bagbançylyk, öý mebelleri we bezeg pudaklaryna hyzmat edýän iň giňişleýin sergi, bilim we interaktiw platforma.Öý bezegi satyjylar, öndürijiler, birleşikler we pudak ýolbaşçysy ...
  Koprak oka
 • Halkara aýallar güni gutly bolsun!

  Halkara aýallar güni gutly bolsun!

  Her ýyl geçirilýän Halkara aýallar güni gelýär.“Huizhou Zhongxin Lighting” kompaniýasy bu güni her ýyl belleýär we bu ýyl hem muňa gabat gelmeýär.Bu aýratyn günde, köp zähmet çeken zenan işgärlere sag bolsun aýtmak we kompanyň aýratyn aladasyny görkezmek üçin ...
  Koprak oka
 • Iň oňat gün şemlerini nireden lomaý satmaly?

  Iň oňat gün şemlerini nireden lomaý satmaly?

  Lomaý gün şem - 2023 ýokary hilli lomaý gün şem önümlerini kepillendirilen Hytaý Gün Led Şem çyrasy öndürijilerinden - ZHONGXIN Yşyklandyryşdan iň oňat bahadan saýlaň.Biz hakykatdanam ýer ýüzüne şem ýasaýarys!Hususy haýyşyňyzy we lomaý satuwy bize ibermek üçin hoş geldiňiz ...
  Koprak oka
 • Hytaýyň bezegli açyk çyzykly ýeňil lomaý önümçiligi - Huizhou Zhongxin yşyklandyryşy

  Hytaýyň bezegli açyk çyzykly ýeňil lomaý önümçiligi - Huizhou Zhongxin yşyklandyryşy

  2009-njy ýylda döredilen Huizhou Zhongxin Lighting Co., Ltd., bag we baýramçylyk / köp möwsümleýin bezeg çyralarynyň dizaýny, işlenip düzülmegi, öndürilmegi, gaýtadan işlenmegi we üpjün edilmegi bilen meşgullanýan hünärmen öndüriji we üpjün ediji.Zawod ...
  Koprak oka
 • Gün bilen işleýän çyralary ulanmagyň artykmaçlyklary näme?

  Gün bilen işleýän çyralary ulanmagyň artykmaçlyklary näme?

  Gün energiýasy bilen bezelen yşyklandyryş, gün PV (fotoelektrik) tehnologiýasyna esaslanýan täze ýokary tehnologiýaly önüm.Günüň dowamynda gün paneli gün şöhlesini elektrik toguna öwürýär we zarýad berilýän batareýany zarýadlaýar.Gijelerine yşyk ...
  Koprak oka
 • Alawsyz çaý ýeňil şemleri haýsy batareýalary alýar?

  Alawsyz çaý ýeňil şemleri haýsy batareýalary alýar?

  ZHONGXIN Yşyklandyryş, Hytaýda iň ökde çyra öndürijileriniň biri hökmünde alawsyz LED çaý çyralary esasy önümlerimiziň biridir, gün energiýasy bilen işleýän çaý çyralary we batareýa bilen işleýän çaý çyralary bar, köp gezek ulanylýar, çaý çyralary hemişe ulanylyp bilner. ..
  Koprak oka
 • Söwda çyralaryny lomaý nirä satmaly?

  Söwda çyralaryny lomaý nirä satmaly?

  ZHONGXIN Yşyklandyryş, 14 ýyllyk önümçilik tejribesi bolan eýwanly saýawan çyra üpjün edijisidir.Zawodymyzda 50-den gowrak tejribeli işgär bar we aýda 200,000 birlik önüm öndürmegi üpjün edip biler.ZHONGXIN Yşyklandyryş müşderilere ...
  Koprak oka
 • Batareýa bilen işleýän Patio zontik çyralary satyn almak boýunça gollanma

  Batareýa bilen işleýän Patio zontik çyralary satyn almak boýunça gollanma

  Gowy howa?Hususy açyk meýdanda wagt geçirmek üçin nähili ajaýyp wagt.Howly, kempir ýa-da eýwan meýdançasyny iň oňat etmek üçin daş-töweregiňizi gije-gündiz rahat saklamak üçin açyk yşyklandyryş gerek.Çyra çyralary dürli-dürli gelýär ...
  Koprak oka
 • Dynç alyş üçin çökýän gün çyralaryny nirä satmaly?

  Dynç alyş üçin çökýän gün çyralaryny nirä satmaly?

  Apsykylýan gün çyralary kempir we sumka gaplamak üçin ajaýyp göçme ýagtylyk çeşmesidir.Apseykylmagy olary götermegi aňsatlaşdyrýar we gün şöhlesi, syýahatyňyzyň dowamynda güýçli bolmagy üçin goşmaça enjamlar almaly däldigiňizi aňladýar.Olary asyp ýa-da islendik tekiz surfada goýup bolýar ...
  Koprak oka
 • Öçürilende Gün çyralary zarýad berermi?

  Öçürilende Gün çyralary zarýad berermi?

  Gün çyralary öçürilende zarýad alýar, zarýad almak üçin olary her gün öçürmek hökman däl.Aslynda, olary her gün öçürseňiz, hakykatdanam ýagtylygyň durmuşyna ýaramaz täsir eder.Gün powe hakda mifler köp ...
  Koprak oka
 • Öýüňizi we bagyňyzy bezegli çyralar bilen bezemegiň iň oňat usullary

  Öýüňizi we bagyňyzy bezegli çyralar bilen bezemegiň iň oňat usullary

  Öýüňizi we bagyňyzy bezemek üçin bezeg simli çyralary ulanmazdan ozal, iň oňat bezegli çyralary saýlamaly.Bazarda dürli görnüşler bar we saýlanyňyzda höwesli bolmaly.Bir ýyllap saklanylýan markalary saýlaň ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/6