Häzirki wagtda has köp adam gün yşyklandyryş çözgütlerini saýlaýarlar, sebäbi ulanmak has tygşytly we ekologiýa taýdan arassa.

Adamlar peýdalanýarlar gün çyralary ýapyk we açyk meýdançalary ýeterlik derejede yşyklandyrmak. Ilki bilen has köp pul sarp etseňizem, uzak möhletde hödürleýän artykmaçlyklaryny alarsyňyz. Gurlandan soň, her aý dik elektrik toguny tölemek barada alada etmersiňiz.

Şeýle-de bolsa, öýde gün yşyklandyryş ulgamlary gurlanda, olaryň işleýşi barada has köp zat öwrenmeli. Bu makalada gün çyralarynyň iň köp soralýan soraglaryna jogap bereris:

1. Ulanylmazdan ozal gün çyralaryny zarýad bermek zerurmy?

Hawa, sebäp, öýde satyn alnan we oturdylan islendik täze önümi ulanmaga hemişe begenýäris. Täze gurlan gün çyralaryňyzy ilkinji gezek ulanyp sabyrsyzlyk duýmak adaty bir zat bolsa, ulanmazdan ozal özüňizi berkitiň we zarýad beriň.

Gün energiýasy bilen işleýän yşyklary derrew ulanmak maslahat berilmeýär. Öndürijiler gün yşyklandyryş enjamlarynyň gün şöhlesine göni täsir etmegine rugsat bermegi maslahat berýärlerzarýad bermek, be, mümkin boldugyça gün şöhlesini aljak ýerinde daşarda goýuň.

solar light

2. a Gün şöhlesi Geçmek Zarýad bermeli?

Çyralar tok açaryna garamazdan zarýad berip bolýar ON” ýa-da Öçürmek” ýagdaýy Çyralary öçüriň zarýad berlende, ygün çyralarymyz has netijeli zarýad alar. Buçyralary başlangyç 2 günüň dowamynda öçürmek maslahat berilýär, sebäbi batareýa ömrüni uzaldýan doly zarýad almaga mümkinçilik berer.

3. Täze gün çyralary näçe wagt zarýad alýar?

Iň oňat netijeler üçin, çyralary gurmazdan ozal azyndan 12 sagat zarýad beriň, sebäbi batareýanyň 100% zarýad almagyna kömek edýär, bu bolsa ömrüni uzaldýar we netijeliligini ýokarlandyrýar. 

Gün şöhlesini göni gün şöhlesini alýan gün paneli bilen açyk ýerde goýmaly. Kölegeli ýerler batareýalara doly zarýad bermäge mümkinçilik bermez we ýagtylygyň ýagtylygyny we gijeki dowamly sagatlary azaldar.

solar panel umder direct sunlight

4. Gün batareýasyny adaty zarýad beriji bilen zarýad berip bilerinmi?

Elbetde hawa, zarýad berijiniň batareýanyň naprýa .eniýesine we häzirki spesifikasiýasyna laýyk gelýändigine göz ýetiriň.

Şeýle hem, käbir gün çyralary goşa zarýad beriş opsiýasy bilen gelýär, bu bolsa USB kabeli we gün paneli arkaly ýagtylygy zarýad bermäge mümkinçilik berýär.

USB charging option

Ahyrynda

Gün şöhlesini açyk ýerde goýmaly. Gurlan gün paneli her gün gün şöhlesini DC güýjüne ýygnaýar we öwürýär, öňünden gurlan zarýad berilýän batareýalar bolsa gijäni ýagtylygy üpjün etmek üçin energiýany saklaýar. Gurlan datçik agşam ýagtylygy awtomatiki usulda işjeňleşdirýär we daň atanda öçürýär.

Solar String lights

Iş wagty: Noýabr-03-2021