Zhongxin habarlary

 • Daşky gün çyralaryňyz işlemeýän wagty az maslahat

  Daşky gün çyralaryňyz işlemeýän wagty az maslahat

  Bagyňyz ýa-da açyk howa balkonyňyz bar bolsa, olary bezemek üçin gün çyralaryny saýlap bilersiňiz.Ajaýyp açyk meýdana gireniňizde, ygtybarly we göçme ýagtylyk çeşmesiniň bolmagy elmydama gowy zat.Gün çyrasy size aňsat zarýad bermek ukybyny we amatly ...
  Koprak oka
 • Freygy-ýygydan soralýan açyk setir çyralary

  Freygy-ýygydan soralýan açyk setir çyralary

  Açyk simli yşyklar, howly, paluba, eýwanda görkezilen ýa-da başga açyk meýdanda bolsun, estetiki görnüşde işlemegi we daş-töweregi yşyklandyrmagy goşmagyň ajaýyp usulydyr, aşakda ýygy-ýygydan soralýan nobatlaryň käbiri ...
  Koprak oka
 • Gün açyk şem satyn almak boýunça gollanma

  Gün açyk şem satyn almak boýunça gollanma

  Gün energiýasy bilen işleýän şem çyralaryny ulanmak, jaýyňyzy jübiňize we daşky gurşawa goşmaça çykdajy etmezden bezemegiň ajaýyp usulydyr.Adaty şemler ýa-da çyralar adaty güýç çeşmesini talap edýär.Mum şemler ereýär, güýç güýji zerur bolanlar ...
  Koprak oka
 • Daşarda yşyklandyryş näme üçin möhüm?

  Daşarda yşyklandyryş näme üçin möhüm?

  Açyk yşyklandyryşa mätäçligiňiziň esasy sebäplerinden biri, öýüňize gelýänleriň hemmesini, şol sanda özüňizi mähirli we ýagty garşylamakdyr.Şeýle hem, gije howpsuzlygyňyzy we howpsuzlygyňyzy ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.Işden öýe gaýdyp gelmek hakykatdanam geň bolar ...
  Koprak oka
 • Dragon gaýyk festiwalynyň agşamlyk nahary

  Dragon gaýyk festiwalynyň agşamlyk nahary

  Bäşinji aýyň bäşinji güni her ýyl Dragon gaýyk festiwaly gelýär.Şu gün agşam, ZHONGXIN ingagtylyk maşgalasy Dragon Boat Festiwalynyň agşamlyk naharyny berdi.Her ýyl bu festiwalyň öňüsyrasynda kompaniýamyz ajaýyp Dragon Boa geçirýär ...
  Koprak oka
 • Her ýyl tanamak dabarasy!

  Her ýyl tanamak dabarasy!

  “Zhongxin Lighting Co., Ltd.” -iň ýyllyk tanamak dabarasy ýakynda üstünlikli geçdi.Bu çäre, kompaniýanyň ajaýyp goşant goşan işgärlerini tanamak we olara med sylaglamak maksady bilen her ýyl kompaniýanyň möhüm işi boldy.
  Koprak oka
 • Daşky rozetkasyz açyk yşyklandyryşy nädip işletmeli?

  Daşky rozetkasyz açyk yşyklandyryşy nädip işletmeli?

  Açyk yşyklandyryş, islendik bagyň ýa-da açyk meýdanyň möhüm bölegi.Diňe yşyklandyryş bilen çäklenmän, emläge gözellik we estetiki gymmatlyk hem goşýar.Şeýle-de bolsa, açyk rozetkaňyz ýok bolsa, açyk yşyklandyryşyňyzy güýçlendirmek kyn bolup biler.Bu sungatda ...
  Koprak oka
 • Asma maýatnik çyrasy: Öýüňiz üçin ajaýyp we köp görnüşli saýlaw

  Asma maýatnik çyrasy: Öýüňiz üçin ajaýyp we köp görnüşli saýlaw

  Öýüňize haýsydyr bir lezzet we şahsyýet goşmagyň ýoluny gözleýän bolsaňyz, maýatnik çyrasyny asmagy göz öňünde tutup bilersiňiz.Maýatnik çyrasy, zynjyr ýa-da hasa bilen potolokdan asylýan we adatça bir lampa ýa-da lampalar toplumy bolan ...
  Koprak oka
 • Patio zontik çyrasynyň käbir stillerini bilýärsiňizmi?

  Patio zontik çyrasynyň käbir stillerini bilýärsiňizmi?

  Veranda zontik çyralarynyň birnäçe görnüşi bar.Käbir ýaýran görnüşlere, eýwan penjesiniň aşagyndan asylyp bilinýän özbaşdak ykjam çyralar bolan çyra görnüşindäki yşyklar bar.Başga bir görnüşi, polýus çyralary bolup, olaryň töweregine berkidilen yşyk-diodly lampalar ...
  Koprak oka
 • Açyk bagda gün şöhlesiniň çyrasy

  Açyk bagda gün şöhlesiniň çyrasy

  Daşky giňişligiňize özüne çekijilik we hoşniýetlilik goşmagyň ýoluny gözleýän bolsaňyz, açyk bagda gün şöhlesiniň çyralaryny göz öňünde tutup bilersiňiz.Bular gün energiýasy bilen işleýän bezeg çyralary, şonuň üçin sim, batareýa ýa-da elektrik hakda alada etmegiň zerurlygy ýok ...
  Koprak oka
 • USB zarýad berýän gün şeminiň çyrasy

  USB zarýad berýän gün şeminiň çyrasy

  USB zarýad berýän gün şeminiň çyrasy, öýüňize ýa-da açyk meýdanyňyza ýyly we amatly atmosfera berip biljek enjamdyr.Gün şöhlesinden ýa-da USB kabelinden zarýad alyp bolýan zarýad berilýän batareýa bilen üpjün edilýär.Şem çyrasynyň hakyky ýalpyldawuk täsiri bar ...
  Koprak oka
 • Gün şeminiň çyrasy: Durnukly we ajaýyp yşyklandyryş çözgüdi

  Gün şeminiň çyrasy: Durnukly we ajaýyp yşyklandyryş çözgüdi

  Soňky ýyllarda durnukly we ekologiýa taýdan arassa önümlere gyzyklanma artdy.Meşhurlyk gazanan şeýle önümleriň biri gün şeminiň çyrasydyr.Bu innowasion yşyklandyryş çözgüdi diňe bir ekologiýa taýdan arassa däl, eýsem-de bolsa, özüne çekiji täsir galdyrýar ...
  Koprak oka
 • Bezegli çyralar bilen bagda ýumşak we özüne çekiji öwüşgin nädip getirmeli?

  Bezegli çyralar bilen bagda ýumşak we özüne çekiji öwüşgin nädip getirmeli?

  Yşyklandyryş howlularda möhüm rol oýnaýar we yşyklandyryş kombinasiýalarynyň utgaşdyrylmagy howlynyň umumy duýgusyna gönüden-göni täsir edýär.Daşky gurşawy bezemek üçin ulanylýan LED yşyk setiri hemmeler üçin nätanyş bolmaly däldir.Gymmat däl, ýöne döredip bilýär ...
  Koprak oka
 • Bezegli ýagtylyk setirlerini ulanyp, romantik öý atmosferasyny döretmek üçin 17 pikir

  Bezegli ýagtylyk setirlerini ulanyp, romantik öý atmosferasyny döretmek üçin 17 pikir

  Yşyklandyryş hakykatdanam öýümizdäki atmosfera täsir edýär, ony ýagty ýere ýa-da garaňky mukaddeslige, janly otaga ýa-da romantik we amatly ýere öwürýär.Emma çyralary ulanmak diňe bir yşyklandyryş maksatly däl, romantiki bezeg elementlerini döretmek üçinem zerurdyr.T ...
  Koprak oka
 • Dürli reňklerde ýa-da dizaýnlarda Patio zontik çyralaryny sazlap bilerinmi?

  Dürli reňklerde ýa-da dizaýnlarda Patio zontik çyralaryny sazlap bilerinmi?

  Patio saýawan çyralary, açyk meýdanyňyzyň gurşawyny ýokarlandyrmak üçin uly maýa goýum bolup biler.Olar agşamky ýygnanyşyklarda we açyk meýdanda hezil edip boljak ýakymly we özüne çekiji atmosferany üpjün edýärler.Şeýle-de bolsa, köp adamlar bagry sazlap bilýärmikä diýip pikir edip bilerler ...
  Koprak oka
 • Alawsyz şemler nähili işleýär?

  Alawsyz şemler nähili işleýär?

  Alawsyz şemler amatlylygy, howpsuzlygy we ýyly howany döretmek ukyby bilen has meşhur boldy.Çäreler, toýlar, öý bezegi we beýleki wakalar üçin ajaýyp.Bu makalada alawsyz şemleriň nähili işleýändigini öwrenýäris we käbirlerini belläp geçýäris ...
  Koprak oka
 • Daşarda çyralar bilen nädip bezemeli?

  Daşarda çyralar bilen nädip bezemeli?

  Setir çyralary açyk giňişligiňizi ýagtylandyrmak we amatly we özüne çekiji atmosfera döretmek üçin ýönekeý we ajaýyp usuldyr.Romantiki nahardan, joşgunly oturylyşykdan ýa-da dynç alýan agşamdan lezzet almak isleseňiz, simli bezeg çyralary size äheňi we stilini kesgitlemäge kömek edip biler ...
  Koprak oka
 • “Zhongxin Lighting 2023” Las Wegasda milli enjamlar sergisi

  “Zhongxin Lighting 2023” Las Wegasda milli enjamlar sergisi

  Milli enjamlar sergisi, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda apparat, bagbançylyk, öý mebelleri we bezeg pudaklaryna hyzmat edýän iň giňişleýin sergi, bilim we interaktiw platforma.Öý bezegi satyjylar, öndürijiler, birleşikler we pudak ýolbaşçysy ...
  Koprak oka
 • Halkara aýallar güni gutly bolsun!

  Halkara aýallar güni gutly bolsun!

  Her ýyl geçirilýän Halkara aýallar güni gelýär.“Huizhou Zhongxin Lighting” kompaniýasy bu güni her ýyl belleýär we bu ýyl hem muňa gabat gelmeýär.Bu aýratyn günde, köp zähmet çeken zenan işgärlere sag bolsun aýtmak we kompanyň aýratyn aladasyny görkezmek üçin ...
  Koprak oka
 • Hytaýyň bezegli açyk çyzykly ýeňil lomaý önümçiligi - Huizhou Zhongxin yşyklandyryşy

  Hytaýyň bezegli açyk çyzykly ýeňil lomaý önümçiligi - Huizhou Zhongxin yşyklandyryşy

  2009-njy ýylda döredilen Huizhou Zhongxin Lighting Co., Ltd., bag we baýramçylyk / köp möwsümleýin bezeg çyralarynyň dizaýny, işlenip düzülmegi, öndürilmegi, gaýtadan işlenmegi we üpjün edilmegi bilen meşgullanýan hünärmen öndüriji we üpjün ediji.Zawod ...
  Koprak oka
 • Dynç alyş üçin çökýän gün çyralaryny nirä satmaly?

  Dynç alyş üçin çökýän gün çyralaryny nirä satmaly?

  Apsykylýan gün çyralary kempir we sumka gaplamak üçin ajaýyp göçme ýagtylyk çeşmesidir.Apseykylmagy olary götermegi aňsatlaşdyrýar we gün şöhlesi, syýahatyňyzyň dowamynda güýçli bolmagy üçin goşmaça enjamlar almaly däldigiňizi aňladýar.Olary asyp ýa-da islendik tekiz surfada goýup bolýar ...
  Koprak oka
 • ZHONGXIN Yşyklandyryşda işewürlik edep okuwy

  ZHONGXIN Yşyklandyryşda işewürlik edep okuwy

  Iş düzgüni diňe bir gowy şahsy keşbi we korporatiw keşbi emele getirmek üçin amatly bolman, eýsem şahsy gatnaşyklar üçin çalgy ýagy we korporatiw girdejiniň göze görünmeýän döredijisi.Işewürlik işlerinde, birek-birege hormat goýmak üçin dynç almaly ...
  Koprak oka
 • Gün bilen işleýän yşyk çyralarynyň artykmaçlyklary we kemçilikleri näme?

  Gün bilen işleýän yşyk çyralarynyň artykmaçlyklary we kemçilikleri näme?

  Setli ýagtylyk bezegi bir tendensiýa öwrüldi we açyk howany bezemegiň iň oňat usuly, gurmak aňsat bolan ýapyk açyk gün simli çyralary ulanmakdyr.Şeýle hem, uzyn elektrik kabellerini talap etmeýärler we elektrik toguňyzy kesmäge kömek edýärler.Gün şöhlesi näme ...
  Koprak oka
 • Satyn almak üçin iň gowy açyk gün şöhlesiniň çyralary haýsylar?

  Satyn almak üçin iň gowy açyk gün şöhlesiniň çyralary haýsylar?

  Öz howlyňyzyň oazisini, eýwanyny, hatda kwartira balkonyny ösdürip ýetişdirmek isleýärsiňizmi?Setir çyralary tomusda romantik alfresko naharlary, açyk howada şatlykly dynç alyş ýa-da dynç alyş bezegleri üçin ajaýyp ýeriňize baýramçylyk öwüşginini goşup biler.Şeýle-de bolsa, adaty s ...
  Koprak oka
 • Gün bilen işleýän yşyklaryň ýangyn howpuny nädip azaltmaly?

  Gün bilen işleýän yşyklaryň ýangyn howpuny nädip azaltmaly?

  Açyk yşyklandyryş üçin birneme has köp pul sarp etmek isleseňiz, gün energiýasy bilen işleýän yşyklary sargyt edip bilersiňiz.Bu açyk gün simli yşyklar birneme gymmat bolýar, ýöne maýa goýumlary köplenç oňa mynasyp bolýar.Gün energiýasy soňunda hiç zat talap etmeýär, meani ...
  Koprak oka
 • Açyk gün şöhlesiniň çyralary barada bilmeli zatlaryňyz?

  Açyk gün şöhlesiniň çyralary barada bilmeli zatlaryňyz?

  Açyk gün simli yşyklar howlyňyz ýa-da eýwanyňyz üçin ajaýyp çözgütdir.Olar tygşytly we ýakyn ýerlerde elektrik rozetkalary gerek däl, gaty köp taraply.Daşarda eýwanly gün simleri, bistro çyralary ýa-da diňe gün gözleýän bolsaňyzam tapawudy ýok ...
  Koprak oka
 • Daşky bezegli çyra çyralaryny nirede lomaý satmaly?

  Daşky bezegli çyra çyralaryny nirede lomaý satmaly?

  ZHONGXIN Yşyklandyryş - professional lomaý setir çyralary öndüriji.Iň oňat bezeg simli çyra öndüriji hökmünde tanalýarys, sebäbi ýokary hilli önümleri iň arzan bahadan eltmegi maksat edinýäris.Önüm portfelimiz köp sanly kolleksiýa bilen dolduryldy ...
  Koprak oka
 • Lomaý bezegli açyk çyzykly çyralarda näme gözlemeli?

  Lomaý bezegli açyk çyzykly çyralarda näme gözlemeli?

  Häzirki wagtda açyk bezegli çyra çyralary giňden ulanylýar we açyk meýdanlary ýagtylandyrmagyň iň meşhur usullaryndan biridir.Näme üçin beýle meşhur?Lomaý bezeg simli çyralar gaty köp bolup biler.Lomaý bezeg çyralarynda näme gözlemeli ...
  Koprak oka
 • Hytaýyň iň açyk açyk yşyklandyryjy, öndürijisinden lomaý bezegli açyk çyzyk çyralary

  Hytaýyň iň açyk açyk yşyklandyryjy, öndürijisinden lomaý bezegli açyk çyzyk çyralary

  Retailokary çykdajysyz bölek satuw işi üçin lomaý bezegli açyk çyzyk çyralary gerekmi?Zhongxin, arzan bahadan köp sanly bezeg simli çyralary hödürleýär, bölek satuw işine kömek edýär we müşderiňiziň öýüniň daşyny ýakmaga kömek edýär ...
  Koprak oka
 • Täze ýyl çyralary

  Täze ýyl çyralary

  Taslama ýa-da gaýtadan satmak üçin köp mukdarda Ro Christmasdestwo çyralary gerekmi?Dogry ýere geldiň!“Zhongxin Lighting” ABŞ-daky Ro Christmasdestwo çyralarynyň iň köp görnüşini goşmak bilen birnäçe müň lomaý Ro Christmasdestwo çyrasy önümlerini alyp barýar ... Hünärmen bezegçi bolsaňyz ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3