Zhongxin habarlary

 • How Do You Hang String Lights on a Patio?

  Näsagyň üstünde çyralary nädip asmaly?

  Simpleönekeý meýilnamalaşdyrmak bilen, garaňky, ulanylmadyk açyk giňişlikleriňizi eýwan çyralarynyň kömegi bilen gijeki oazise öwüriň!Gatnaşykly çyralar hem ajaýyp, hem-de maşgalaňyza we myhmanlaryňyza çakylyk duýgusyny hödürläp, açyk ýaşaýyş ýeriňizi ýagtylandyrýar ...
  Koprak oka
 • Why Your Solar Lights Come on During the Day?

  Günüň çyralary näme üçin gündiz gelýär?

  Gün çyralaryňyzyň gündizine we gijelerine ýakylýandygyny görýärsiňizmi?Munuň bolup geçendigine göz ýetireniňizden soň, ilki bilen mümkin bolan çözgütleri internetden gözlemek we başga-da köp adamyň şol bir meseläni başdan geçirmegini görüp bilersiňiz.Ora-da yşyklandyryş öndürijisi bilen barlaň ...
  Koprak oka
 • Can Tea Lights Candles Cause Fire?

  Çaý çyralary şemlere ot berip bilermi?

  Çaý çaýy (şeýle hem çaý çyrasy, çaý çyrasy, çaý şem ýa-da resmi däl çaý lite, t-lite ýa-da t-şem), şem ýakylanda doly suwuklanmagy üçin inçe metaldan ýa-da plastmassa käseden şemdir.Adatça kiçi, tegelek, giň ...
  Koprak oka
 • How Do I Add LED Lights to My Patio Umbrella?

  Patio zontikasyna LED çyralaryny nädip goşmaly?

  Açyk meýdana çyralar goşmak rahatlygyň derejesini we görnükliligini derrew güýçlendirýär.Veranda zontikasyna LED çyralary gurmak, bu ýerde gürleşýän zatlarymyz.Açyk meýdany täzelemegiň aňsat usuly.Satyn almazdan ozal nämä üns bermeli?Haýsy görnüşi ...
  Koprak oka
 • How Do You Charge Solar Lights For The First Time?

  Gün çyralaryny ilkinji gezek nädip zarýad alýarsyňyz?

  Häzirki wagtda barha köp adam gün yşyklandyryş çözgütlerini saýlaýarlar, sebäbi ulanmak has tygşytly we ekologiýa taýdan arassa.Adamlar içerde we açyk meýdançalarda ýeterlik yşyklandyrmak üçin gün çyralaryny ulanýarlar.Ilkibaşda has köp pul sarp etseňizem, artykmaçlyklaryny alarsyňyz ...
  Koprak oka
 • Outdoor Lighting Decoration

  Daşky yşyklandyryş bezegi

  Peýzacape yşyklandyryş ideýalaryňyzy meýilleşdiriň Açyk yşyklandyryşy bezäniňizde, meýilnama düzmek elmydama gowy.Peýzacape yşyklandyryş ideýalaryňyzy meýilleşdirmeli, halaýan işleriňiz we açyk meýdany nädip ulanmalydygyňyzy pikirlenmeli.Kiçijik ýerler üçin hususy döredip bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • Why light is so important to humans?

  Lightagtylyk näme üçin adamlar üçin beýle möhümdir?

  Tebigatda, günüň dogmagy bilen günüň ilkinji şöhlelerini, günortan gün ýaşmagyny, gün ýaşanda ajaýyp görnüşi, gije düşende, oduň ýanynda oturýarys, ýyldyzlar ýalpyldaýar, hoşniýetli aý, ummanyň bioluminesent jandarlary, çybynlar we beýlekiler mör-möjek.Emeli ýagtylyk has ýygydyr.How ene ...
  Koprak oka
 • The Light of the Heart

  Heartüregiň nury

  Bir kör adam çyrany alyp, garaňky köçede ýöräp gitdi.Geň galan yhlasly ondan soranlarynda, ol şeýle jogap berdi: Bu diňe bir beýlekileri yşyklandyrman, eýsem beýlekileriň özüni urmagynyň hem öňüni alýar.Ony okanymdan soň, birden gözlerimiň ýalpyldaýandygyna we gizlin haýran galýandygyna düşündim, bu hakykatdanam akylly adam!In ...
  Koprak oka
 • In the case of COVID-19, How to celebrate Halloween safely? The answer is here.

  COVID-19 ýagdaýynda, Hallowini nädip howpsuz bellemeli?Jogap şu ýerde.

  COVID-19 Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ýaýrady we ýakyn wagtda Halloween gelýär.Bu ýagdaýa duçar bolan adamlar Hallowini şatlykly bellemegi umyt edýärler, ýöne wirusa ýokaşmakdan gorkýarlar.Bagtymyza, bu ýylky Hallowin baýramy ýatyrylmady.Kesellere gözegçilik merkezleri ...
  Koprak oka
 • How to celebrate Halloween this year 2020

  2020-nji ýylda Hallowini nädip bellemeli

  Gapy-gapy hile ýa-da bejerginiň bu ýyl ruhdan düşürilip ýa-da ýatyrylyp bilinjekdigini bilýäris, dostlary we köp adamly geýim oturylyşyklary bilen ýapyk jaýlar töwekgelçilikli.Hakykatdanam, “Covid-19” -yň üstümizdäki “Halloween” -iň iň uly gorkusy.Umytdan düşmäň!Global pandemiýa bu falary üýtgetmeýär ...
  Koprak oka
 • New Arrival – ZHONGXIN Candy Cane Christmas Rope Lights

  Täze geliş - ZHONGXIN Candy Cane Ro Christmasdestwo ýüp çyralary

  Setir çyralary Ro Christmasdestwo yşyklandyrylyşy üçin has meşhur saýlama öwrülýär.Candy Cane arkan çyralary, Ro Christmasdestwo baýramçylyk çyralaryňyza ajaýyp goşundy.Ajaýyp “Candy Cane Touch” üçin ýazgylara, basgançaklara, paltalara, diwarlara, demir ýollara daňyň....
  Koprak oka
 • Top 10 Decorative Lights of Zhongxin Lighting

  Zhongxin yşyklandyryşynyň iň gowy 10 bezeg çyrasy

  1. Gün çaý çyralary Stol bezeg çyrasy ýa-da zontik bezeg çyrasy bu gün çaý çyralaryny ulanyp biler.elbetde, şem saklaýjynyň bezegini asmak ýa-da çaý çyralarynyň bezeginiň içinde çyra ýaly käbirleri ulanýarlar.Gün ýolunyň çyralary bu gün çaý çyralaryny bagyňyzy bezemek üçin hem ulanyp biler ...
  Koprak oka
 • Bag hünärmeni Huizhou Zhongxin yşyklandyryşy üçin hytaý lomaý bezeg çyralary

  Kompaniýamyzyň markasy, senagaty we söwdany birleşdirýän bezeg çyralaryny we bag önümlerini ussat öndüriji bolan Zhongxin Lighting.Kompaniýa 2009-njy ýylyň iýun aýynda döredildi. 6000 inedördül metr meýdany tutýan Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Huizhou şäherinde ýerleşýär.Bu ...
  Koprak oka
 • Şeffild uniwersiteti Micro-LED kompaniýasyny döredýär

  Daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň habaryna görä, Şeffild uniwersiteti Micro LED tehnologiýasynyň indiki neslini ösdürmek üçin bir kompaniýa döretdi.“EpiPix Ltd” diýlip atlandyrylýan täze kompaniýa, miniatýura displeýleri ýaly fotonika programmalary üçin Micro LED tehnologiýasyna ünsi jemleýär ...
  Koprak oka
 • 2019 Huizhou Zhongxin Lighting CO., Ltd. tarapyndan geçirilen ýangyn türgenleşikleri.

  Sene: 2019-njy ýylyň 30-njy maýy Işgärleriň hemmesine ýangyndan goramak baradaky esasy bilimlere düşünmek, özlerini goramak ukybyny ýokarlandyrmak, adatdan daşary ýagdaýlara garşy göreşmek we duýdansyz ýangyndan gutulmak, ýangyn söndürijileri nädip öçürmelidigini öwrenmek üçin ýangynlar we gyssagly ewakuasiýa i ...
  Koprak oka