Ro Christmasdestwo agajyňyzy bezemek üçin Ro Christmasdestwo çyralarynyň dürli görnüşlerini tapmak

Ro Christmasdestwo baýramçylygy üçin şadyýan Täze ýyl çyralary zerurdyr.Ro Christmasdestwo agaçlary bilen köplenç baglanyşykly bolup bilerler, ýöne kim bilýär?Ro Christmasdestwo çyralary başga-da köp zatlar üçin ulanylyp bilner.Mysal üçin, öýüňiziň içini Ro Christmasdestwo çyralary bilen bezemek, bu ýyl Ro Christmasdestwo baýramçylygyňyz üçin ajaýyp pikir bolar.Adamlar köplenç çyralary diňe agaçlary üçin ulanmagy saýlasalar-da, öýüňiziň töwereginde ulanyp boljak başga-da köp ýer bar.

Ro Christmasdestwo çyralary- Taryh

Bularyň hemmesi ýönekeý Ro Christmasdestwo şeminden başlandy, bu rowaýata görä 16-njy asyrda Ro Christmasdestwo agajyny döreden Martin Lýuteriň adyna degişlidir.Ro Christmasdestwo agajy 1900-nji ýyllaryň başynda sahnada elektrik Ro Christmasdestwo agajynyň yşyklandyrylmagy ýüze çykýança we galanlary taryh bolýança ýüzlerçe ýyllap rahat ýaşady.

Ilkinji elektrik Ro Christmasdestwo çyralary 1895-nji ýylda Prezident Grower Kliwlendiň kömegi bilen Ak tamda peýda boldy.Bu pikir tutulyp başlady, ýöne çyralar gymmatdy, şonuň üçin ilki bilen diňe baýlaryň iň baýlary alyp bilýärdi.GE 1903-nji ýylda Ro Christmasdestwo çyralaryny hödürläp başlady. 1917-nji ýyldan başlap, setirlerdäki elektrik Ro Christmasdestwo çyralary dükanlara girip başlady.Çykdajylar kem-kemden azaldy we dynç alyş çyralarynyň iň uly satyjysy bolan NOMA kompaniýasy, sarp edijiler tutuş ýurt boýunça täze çyralary öçürip başlanda, üstünlik gazandy.

Açyk Ro Christmasdestwo çyralary

KF45169-SO-ECO-6

Dürli görnüşdäki we ululykdaky açyk Ro Christmasdestwo çyralarynyň ägirt uly seçimleri bar.Ak, reňkli, batareýa bilen işleýän, LED çyralary we başga-da köp zatlary satyn almak mümkin.Lampalaryňyzy ýaşyl simde, gara simde, ak simde ýa-da seresaplylyk bilen gizlenmäge we hatda dürli ýagtylyk şekillerinde saklamaga kömek edip bilersiňiz.Ro Christmasdestwo bu ýerde daşarda görkezilen buzly yşyklardan başga zat diýmeýär.Jaýyň garşysyna görkezilende bular duýgur görünýär.Armyly, ak lampalar gaty owadan görünýär, ýöne has gyzykly displeý isleseňiz, reňkli lampalar gaty gowy işleýär.Daşarda görkezmek üçin LED yşyklary saýlasaňyz, dürli effektlerden lezzet alyp bilersiňiz.Olary ýakyp-söndürip, öçürip we beýleki effektleri hem ýerine ýetirip bilerler.Bular jaýy gaty gowy ýagtylandyrýar we açyk Täze ýyl merkezini üpjün edýär.

Täze ýyl çyralary

KF45161-SO-ECO-3
Jaýyň içinde yşyk görkezmek, Ro Christmasdestwo bellemegiň ýene bir ajaýyp usulydyr.Erteki setirleri banistlere ýa-da çyzykly aýnalara ýa-da olar bilen uly suratlara dolap bilersiňiz.LED köp täsirli yşyklar ýalpyldawuk effekti, fleş effektini, tolkun effektini, haýal ýalpyldawuklygy, haýal öçmegi we yzygiderli nagşy öz içine alýar.Öýüňiz penjirede görkezilse, hakykatdanam märekeden tapawutlanar.Elektrik rozetkalary ýok bolsa, batareýa bilen işleýän yşyklary ulanyp bilersiňiz.Batareýa bilen işleýän Ro Christmasdestwo çyralary, tok rozetkasynyň bardygyna ýa-da ýokdugyna garamazdan, öýüň töwereginde islän ýeriňizde görkezilip bilinjekdigini aňladýar.Oorapyk ýyldyz çyralary aýratyn dabaraly görünýär.Bular açyk, gök, köp reňkli ýa-da gyzyl reňkde bolýar.Isleseňiz, hatda Ro Christmasdestwo agajynda hem ulanyp bilersiňiz.Arassa we arkan çyralary Täze ýyl yşyklandyryş effektlerini hem üpjün edýär.

Ro Christmasdestwo agajynyň çyralary

https://www.zhongxinlighting.com/a
Ro Christmasdestwo diňe Ro Christmasdestwo agajy bolmazdan doly däl.Agajy nädip ýakmalydygyňyz hem möhüm karar.Reňkli effekti, açyk ak ýa-da aşa açyk we köp reňkli bir zady saýlamak bolýar.Ro Christmasdestwo agajynda çyralary ulanmagyň gowy usuly, aşaky böleginde birneme uly lampalar bilen ýokarsynda kiçi lampalar bilen setirler bolmakdyr.Ak ýa-da açyk lampalar bilen bezelen agaç gaty owadan we owadan bolup biler.Bu esasanam ähli ak bezegleri gabat getirmek üçin ulansaňyz has dogry bolar.Eger gyzykly we ýagty bir zat isleseňiz, dürli reňkli çyralar we agaç bezegleri bilen köp reňkli çyralary ulanyp bilersiňiz.Käwagt jaýyň esasy otagynda bir uly agajyň başga bir ýerde goýlan kiçijik agaç bilen görkezilmegi gowy bolup biler.Şeýdip, iki dürli yşyklandyryş stilinden lezzet alyp bilersiňiz.

Ro Christmasdestwo durmuşyňyzy ýagtylandyrmagyň we ýagtylandyrmagyň wagtydyr.Ro Christmasdestwo çyralaryny saýlanyňyzda we jaýyňyzy bezäniňizde hyýaly we döredijilikli boluň.


Iş wagty: 19-2020-nji dekabry