Edison lampa öndürijisi bilen bezegli çyzykly çyralar |ZHONGXIN

Gysga düşündiriş:

TheBezegli çyra çyralary“Zhongxin Lighting” tarapyndan öndürilen, 20ct.20 metrlik goňur simli ST35 arassa akkor Edison lampalary, ýakymly, nostalgiki öwüşgin berýär, oturyp, dynç alyp, agşam hezil edip boljak ajaýyp atmosferany döredýär.Edison çyra lampalarynda Candelabra (E12) rozetka bazasy bar;Pes wattly we elektrik togy bilen işleýän, bulary goşup, jaýyňyza ýyly, ýöne häzirki zaman ferma jaýyny beriňEdison lampasy açyk simli çyralarhowlyňyza ýa-da eýwanyňyza


 • Haryt modeli:KF41070-UL
 • Lightagtylyk çeşmesiniň görnüşi:Akkor
 • Wagt:Toý, Ro Christmasdestwo, Doglan gün
 • Güýç çeşmesi:Kordly elektrik
 • Specialörite aýratynlyk:Suw geçirmeýän, birikdirilip bilinýän, çyra çyralary, sazlanyp bilner
 • Özbaşdaklaşdyrma:Custöriteleşdirilen gaplama (Min. Sargyt: 2000 bölek)
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Özbaşdaklaşdyrma prosesi

  Hil kepilligi

  Haryt bellikleri

  Decorative patio string lights

  Içerde we daşarda birikdirilen ýagtylyk setiriniň soňy

  Her setirde 20 çyra bar (lampoçkanyň mukdary özleşdirilýär, çyra setirinde 86 lampadan köp bolmaly däl), ahyrky nokada paralel birikdirilýär, lampoçka üçin 5 watt, sim üçin 100 watt, 20 sany lampoçka bar uly meýdany ýapyň, her rozetkada çeňňek bar, diwarda, penjirede, stolda, eýwanda we ş.m.

  Daşarda ulanmak üçin UL kepillendirilen we howa geçirmeýän

  Theçydamly açyk çyra çyralaryoturdylan predohranitel we howa geçirmeýän tehnologiýa.Gyzgyn satuw çyralary howlyňyzy bezäp biler, gyşda içip biler, tomusda BBQ, güýzde hezil edip, ýazda gül ekip biler.

  edison style outdoor string lights
  Edison indoor and outdoor decoration bulb

  Çalyşmak Edison lampalar

  Has berkligi üçin galyň aýnadan ýasalan ST35 arassa lampalar.Lhli lampalar gaplanylmazdan 48 sagat öň barlanýar.Bir lampa ýakylsa, galanlary ýeňil galar.

  end to end connectable

  Birikdirilýän setir çyrasy

  Bir gapdalynda iki sany gysgyçly birikdiriji wilka (erkek) we beýleki tarapynda açyk birikdirilen wilka (aýal) 3 setir birikdirmäge mümkinçilik berýär.

  spare fuse

  Tiýaçlyk predohranitel

  Ansat çalyşmak üçin içerki ätiýaçlyk sigorta (125V / 5A) bilen çyra çyralaryna elektrik wilkasy.

  Önümiň beýany

  ST35 edison stilindäki açyk sim çyralarynda goňur C7 esasy çyra çyrasy we ST35 5 watt arassa aýna lampalar bar.
  Soketler her 12 dýuýmdan aralykda ýerleşýär, eger bir lampoçka ýansa, galanlary ýakylýar.
  Biziň ST35 5 Watt C7 (E12) nikel esasly lampalar 1,38 ″ ini 2,38 ″.
  Heavy Duty 20 ölçegli XTW açyk sim (iň ýokary 432 watt).
  Qualityokary hilli UL synag simleri, wilkalar we rozetkalar bilen öndürildi.
  Simden wilkadan ilkinji lampa çenli uzynlygy 6 dýuým, içerde we daşarda ulanylýar.

  Aýratynlyklar:

  1. Lampanyň sany: 20

  2. Lampanyň ululygy: H.2.38 x W 1.38

  3. Lampa we rozetka görnüşi: ST35 /C7/ E12 Candelabra bazasy

  4. Watt: lampoçka üçin 5W / sim üçin 100W

  5. Jemi uzynlygy (ahyry ahyry): 20 fut

  6. Iň ýokary derejä birikdiriň.birmeňzeş 4 setirden

  7. UL ýapyk we daşarda ulanmak üçin sanawda

  8. Her setir çyra toplumy Bir (1) ätiýaçlyk sigorta bilen gaplanýar

  Jemi uzynlyk 20FT
  Yşyklandyrylan uzynlyk 19FT
  Gurşuň simi 1FT
  Sim reňki Gara / Goňur / Greenaşyl / Ak
  Tamamla Arassala
  Material Aýna, plastmassa, mis
  Güýç çeşmesi Elektrik, plug-in
  Naprýa .eniýe 120 Wolt
  Wattage 5 watt
  Jemi bahalandyrylan güýç 120V, 60Hz, 100Watt
  Lampanyň görnüşi Akkor
  Birikdirmek üçin soňy Hawa, 4 topluma çenli (Maks. 432 Watt)
  Edison indoor and outdoor decoration
  Edison indoor and outdoor decoration
  Edison indoor and outdoor decoration bulbs
  Edison indoor and outdoor decoration plug and bulb

 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: Bu bezegli eýwan çyralary nähili ulanylýar?

  J: Patio simli yşyklar köplenç açyk meýdanda ulanylýar, köplenç oturylyşyk, toý ýa-da başga bir dabara üçin wagtlaýyn oturdylýar.Adyndan görnüşi ýaly, köplenç olary baýramçylyk üçin eýwanlary bezemekde ulanarsyňyz.Şeýle hem, ýaşaýyş jaý balkonlaryny bezemek üçin ajaýyp.

   

  S: Bu yşyklary asmagyň iň gowy usuly haýsy?

  J: Veranda çyralaryny oturtmak üçin dürli usullar we materiallar ulanylyp bilner.Iň oňat çemeleşme, elbetde, sazlamalaryňyza bagly bolar.

   

  S: Bu yşyklary ýylyň dowamynda daşarda goýup bolarmy?

  J: Bu yşyk toplumlar hakykatdanam uzak möhletleýin howa täsirini dolandyrmak üçin döredilen däldir.Şonuň üçin köplenç bu çyralary bir çärä ýa-da oturylyşyga ýakyp, soňundan öçürmek iň gowusydyr.

  Çyralar howanyň köp böleginden goralýan açyk meýdanda (ýapyk eýwan ýaly) uzak möhletli ýerde goýulyp bilner.

   

  S: Baglanyşygyň soňy gutarmy?

  J: Bu ýagtylyk toplumlarynyň 4-e çenli bir setirde birikdirilip bilner we tutuş setir bir tok rozetkasyna ýa-da uzaldyş şnuryna dakylýar.Birnäçe simli yşyklary birikdirmek gaty ýönekeý.Iki dakmak we şol ýerden has köp zat goşmak bilen başlaň.Esasan, bir setiriň erkek rozetkasyny, beýlekisiniň aýal ujuny ulanyň.Soňra, birikmäni berkitmek we çyglylygyň girmezligi üçin wilkalary elektrik lentasy bilen örtüň.

   

  S: Bu lampalarmy?

  J: LED lampalaryň ikisi hem, akkor lampalar hem bar, özleşdirmek haýyşy kabul edilýär.

   

  S: Set çyralaryny dakmak gerekmi?

  J: Diňe olary dakyň we olaryň hemmesiniň açykdygyna göz ýetiriň.Hemme zat işleýän bolsa, çyralary aýryň we işe başlaň.Esasanam uly ýa-da näzik lampalar bilen işleýän bolsaňyz, işleýän wagtyňyz olary setirlerden aýryp bilersiňiz.Çyra çyralarynyň köpüsi diwar rozetkalaryna dakylýandygy sebäpli, köp sanly elektrik simleri bilen işlemegiň zerurlygy bolmaz.
  Islegiňiz boýunça gün energiýasy bilen işleýän eýwan çyralary hem bar.özleşdirmek zerurlyklaryňyza düşünmek üçin bize ýüz tutuň.

  Zhongxin yşyklandyryş fabriginden bezegli çyralar, täze çyralar, erteki çyralary, gün şöhleleri, gün şöhlesi çyralary, alawsyz şemler we beýleki Patio yşyklandyryş önümlerini import etmek gaty aňsat.Eksporta gönükdirilen yşyklandyryş önümlerini öndüriji we 13 ýyldan gowrak wagt bäri bu pudakda bolanymyz üçin, aladalaryňyza çuňňur düşünýäris.

  Aşakdaky diagramma tertibi we import prosedurasyny aýdyň görkezýär.Bir minut wagt alyň we üns bilen okaň, sargyt prosedurasynyň gyzyklanmanyňyzyň gowy goralmagyny üpjün etmek üçin gowy düzülendigini görersiňiz.Önümleriň hili bolsa garaşyşyňyz ýalydyr.

  Customaztion Process

   

  Hususylaşdyrma hyzmaty şulary öz içine alýar:

   

  • Omörite bezegli eýwan çyralarynyň ululygy we reňki;
  • Çyra setirleriniň we lampoçkalaryň umumy uzynlygyny sazlaň;
  • Kabel simini özleşdiriň;
  • Bezeg eşik materiallaryny metaldan, mata, plastmassa, Kagyz, Tebigy bambuk, PVC Rattan ýa-da tebigy rattan, aýna;
  • Gabat gelýän materiallary islenýänlere sazlaň;
  • Bazarlaryňyza gabat gelmek üçin güýç çeşmesiniň görnüşini sazlaň;
  • Kompaniýanyň nyşany bilen yşyklandyryş önümini we bukjasyny şahsylaşdyryň;

   

  Biz bilen habarlaşyňindi biziň bilen adaty sargyt goýmagyňy barlamak üçin.

  ZHONGXIN Yşyklandyryş, yşyklandyryş pudagynda we bezeg çyralaryny öndürmekde we lomaý satmakda 13 ýyldan gowrak wagt bäri hünärmen bolup durýar.

  ZHONGXIN Yşyklandyryşda, garaşýan zatlaryňyzy ýerine ýetirmäge we doly kanagatlandyrmagy üpjün etmäge borçlanýarys.Şeýlelik bilen, müşderilerimize iň oňat çözgütleri hödürleýändigimizi üpjün etmek üçin innowasiýa, enjamlara we halkymyza maýa goýýarys.Skilledokary hünärli işgärler toparymyz, müşderileriň garaşyşlaryna we daşky gurşawyň berjaý ediliş kadalaryna laýyk gelýän ygtybarly, ýokary hilli özara baglanyşyk çözgütlerini hödürlemäge mümkinçilik berýär.

  Önümlerimiziň her biri dizaýndan başlap satuwa çenli ähli üpjünçilik zynjyrynda gözegçilik astynda saklanýar.Önümçilik prosesiniň ähli basgançaklary, ähli amallarda zerur hil derejesini üpjün edýän proseduralar ulgamy we barlaglar we ýazgylar ulgamy tarapyndan dolandyrylýar.

  Sedex SMETA dünýä bazarynda syýasy we hukuk binýadyny yzygiderli gowulandyrmak üçin bölek satyjylary, import edijileri, markalary we milli birleşikleri getirýän Europeanewropa we halkara söwdanyň öňdebaryjy iş birleşigi bolup durýar.

   

  Müşderimiziň üýtgeşik talaplaryny we garaşýanlaryny kanagatlandyrmak üçin Hil dolandyryş toparymyz aşakdakylary öňe sürýär we höweslendirýär:

  Müşderiler, üpjün edijiler we işgärler bilen yzygiderli aragatnaşyk

  Dolandyryşyň we tehniki tejribäniň üznüksiz ösüşi

  Täze dizaýnlary, önümleri we amaly programmalary üznüksiz ösdürmek we kämilleşdirmek

  Täze tehnologiýany edinmek we ösdürmek

  Tehniki aýratynlyklary we goldaw hyzmatlaryny ösdürmek

  Alternatiw we ýokary materiallar üçin üznüksiz gözleg

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň