Näme üçin olara çaý çyrasy diýilýär?

Adamlaryň durmuş derejesiniň ýokarlanmagy bilen gündelik durmuşda daşky gurşawy gowulaşdyrmak we oňyn rol oýnamak üçin köp senetçilik önümleri ulanylýar. Çaý ýeňil şemkiçi senetçilikdir.Soňky ýyllarda maşgalalarda we kärhanalarda giňden ulanyldy.Käbir adamlar çaý mumynyň ajaýyp görnüşi bilen özüne çekýärler we çaý satyn almak pikiri hem bar ýeňil şemler. 

LED tealights

Siz barmy?çaý çyralarynyň näme üçin beýle atlandyrylýandygyna gyzyklanýarsyňyzmy?

Bu ýerde from Wikipediýa, erkin ensiklopediýa:“Çaý çaýy (şeýle hem çaý çyrasy, çaý çyrasy, çaý şem ýa-da resmi däl çaý lite, t-lite ýa-da t-şem), şem ýakylanda doly suwuklanmagy üçin inçe metaldan ýa-da plastmassa käseden şemdir.Adatça kiçi, tegelek, adatça beýikliginden has giň we arzan.Çaý çaýlary öz adyny çaý çaýynyň gyzdyryjylarynda ulanýarlar, ýöne umuman iýmit gyzdyryjy hökmünde ulanylýar.Çaý çyralary aksenti yşyklandyrmak we ysly ýagy gyzdyrmak üçin meşhur seçimdir.Has arzan şemleriň artykmaçlygy, olaryň dammazlygydyr.Bezeg effekti üçin çaý çyralary suwuň üstünde goýlup bilner.Ujypsyzlygy we ýagtylygyň pesligi sebäpli bir wagtyň özünde birnäçe çaý çyrasy ýakylýar.Uzak ýakýan çaý çyralaryny gijeki yşyklar diýip atlandyryp bolar.Şeýle hem olar dini maksatlar üçin ýakylýar.Çaýlar köp dürli we ululykda, kiçi we uly, şeýle hem ýanýan wagtlar we yslar bilen bolup biler.Şeýle-de bolsa, çaý çyralary adatça gysga we silindr görnüşli, diametri takmynan 38 mm (1,5 inç), beýikligi 16 mm (0,63 inç), ak reňkli mum bilen. ”

Däp bolanlara goşmaçaçaýWikipediýada görkezilişi ýaly ýagtylyk,eleksiýa(gün energiýasy bilen işleýän ýa-da batareýa bilen işleýän) çaýşemstäze tehnologiýalar elýeterli bolansoň has meşhur boldy.Aýratynlyklary barLED lampalar,has täsirli we has ýagty.Keýpiňi düzmek, bezege gabat gelmek üçin köp dürli reňkde bolup bilerler.Käbirleri dürli mehaniki ýa-da elektron animasiýalar bilen hereket edýän alawy hem simulasiýa edip bilerler.

Gün bilen işleýän çaý çyra şemleriýa-da batareýa işleýärçaý çyralary ýangyna esaslanýan çaýdan has ygtybarly we açyk alawyň ýa-da ýylylygyň ýoklugy sebäpli gözegçiliksiz galdyrylyp bilner.ýangyn howpuny döredýäralada etmek.Bu olara erkin baglanan gurluşlaryň içinde ýa-da içinde ýerleşdirmäge mümkinçilik berýärçaýkagyzdan, agaçdan ýa-da beýleki ýanýan materiallardan ýasalan eýeler.Şeýle hem, uly alawly çaý çaýynyň bolup bilmejek ýerine has kiçi edilip bilner.

Elektrik çyralarydodälköp goýberýylylygyň, şonuň üçin olar üçin amatly dälçaýhana gyzdyryjylaryýa-da beýleki iýmit gyzdyryjylary.

Solar Lights

“Zhongxin Lighting” şolaryň biridiryşyk öndürijihünärmen we ygtybarly Hytaýdabezeg çyralary bilen üpjün ediji, alawsyz şemlergün energiýasy bilen işleýän çaý şemlerini goşmak bilen önümlerimiziň kategoriýalarynyň biri, bezeg çyralary bilen baglanyşykly ähli aladalaryňyzy bize goýup bilersiňiz, wagtynda jogap bermäge şat.


Iş wagty: 18-2021-nji noýabr