2020-nji ýylda iň meşhur açyk gün şem çyralary

1.Gün çyrasy çaý çyralary şemleri, ZHONGXIN

Solar Tea Lights Flameless LED Holiday Decoration

Zhongxin-iň bu adaty ölçegli nusgawy şemleri, baýramçylyk dabaralaryna, toýlara, oturylyşyklara we beýleki DIY taslamalaryna ajaýyp keýp alýar.

Amazon, bu önüm üçin 1 ýyllyk hil kepilligini hem hödürleýär.Önümi islän wagtyňyz çalşyp ýa-da yzyna gaýtaryp bilersiňiz we munuň üçin size pul berler.Haýsydyr bir hil meselesi ýüze çyksa, satyjy bilen göni habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Her şem dürli çaý çyralaryna, çyralara, stoluň merkez böleklerine we çyra haltalaryna aňsatlyk bilen sygýar.

Olar çilimsiz we alawsyzdyr we tebigy şemiň täsir görnüşini köpeldýär, ýalpyldawuk amber LED bilen hakyky ýalpyldawuk effekti üpjün edýär.

2 V 30 mA gün paneli önüme ýerleşdirilýär, günüň dowamynda günüň aşagynda energiýa ýygnaýar we saklaýar.Gün bilen işleýän we ulanmak aňsat we doly zarýadda 5 sagada çenli yşyklandyrylýar.

Bu çaý çyralary şemlerinde IP44 suw geçirmeýän tizligi hem bar we ähli tarapdan sepilen suwdan goralýar.

Olary balkonda, howluda, ýolda, bagda we ýakynlaryňyza sowgat hökmünde ulanyp bilersiňiz.Şeýle hem, Hallowin we Ro Christmasdestwo günlerinde bezelip bilner.

2.Açyk gün energiýasy bilen işleýän şemler

Solar Candles Outdoor Flicker LED Lighting Decor

LAMPLUST, ýyly ak LED yşyk öndürmek üçin gün panellerini ulanýan 3 dürli ölçegdäki eredilen sütün şemleriniň toplumyny üpjün edýär.

Bu nusgawy sütünler gijelerine awtomatiki usulda açylýar we 8+ sagat dowam edýär .Ak rezinde 3 sütün stilindäki şem bar.

Olaryň diametri 3 dýuým, dürli uzynlygy kiçi (4 dýuým), orta (5 dýuým) we uly (6 dýuým) ululykda.

Howa şertlerinde açyk howada ulanmak üçin eýwan stoluňyzda, eýwanyň basgançaklarynda ýa-da penjirede ýagyş hakda aladalanman, IP34 reýtingi bilen suwa çydamly.Emma önümi doly suwa batyrmaň.

Bu nusgawy sütünler eremez we güýçli ys ýok.2700 Kelwin temperaturasy bilen ýyly ak reňkli LED çyrany çykarýarlar.

Her açyk şemde hakyky yşyklandyryş effekti üçin bir ýalpyldawuk, ýyly ak LED we 8 sagat dowamlylygy bolan AA 1.2V / 300mAh NI-MH zarýad berilýän batareýa bar.

Şeýle hem Amazon bu önüm üçin mugt goldaw berýär.Önümiňiz garaşylşy ýaly işlemese, jaň ýa-da satyjy habarlary arkaly işlemek üçin kömek alyp bilersiňiz.Gün bilen işleýän plastik şemleriň 3 paketli 90 günlük kepilligi bar.

Olary bagyňyzda, howlyňyzda, toý ýubileýlerinde we stoluň bezegi hökmünde ulanyp bilersiňiz.

3.6 bölek Gün çyrasy çaý çyralary

solar candle

Şemleriň ýokarsyny günüň aşagynda ulanmak we goýmak aňsat, şemleriň aşaky bölegini açyň, awtomatiki zarýad berer.

Hakyky ýalpyldawuk effekti üpjün edip, gün şöhlesine zarýad berip, gijelerine pes uglerod we ekologiýa gurşawyny ulanyp biler.Umuman elektrik we sim gerek däl.Olar adaty çaý çyralaryndan has uludyr, ýagyşdan we tozandan goraýar.Ony açyk howada ýa-da jaýyň içinde ulanyp bilersiňiz.

Gün ýasama şem gün energiýasy bilen işleýän, tüssesiz, alawsyz, ýel geçirmeýän, öý haýwanlary ýa-da çagalary bolan maşgalalar üçin howpsuz, ýangyn howpy ýa-da ýanmak howpy ýok.

【Paket】: 6 x gün şem.5 sm (Dia) * 3.1 sm (Boý), açyk reňk: ak reňkli ak.

Meseleňiz bar bolsa, Scorpio Star bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Olar mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bererler we size hyzmat etmek üçin elimizden gelenini ederler.

4.Gün çyrasy şemleri çaý çyralary

solar tea lights

“Autbye” size arzuw edýän günüňizde ýyly, aladasyz gurşaw döreder ýaly 9 bölek gün energiýasyndan goraýan şemler toplumyny getirýär.

Şemleriň suw geçirmeýän korpusynyň dizaýny we aşaky böleginde Suw geçirmeýän örtük bar.Ainingagyş ýa-da çygly bolsun, açyk howada gowy işlär.

“Dusk to Dawn” datçigi şemini awtomatiki öçürýär we öçürýär.Garaňky gurşawdaky çaý çyralary awtomatiki ýanar we ýagty gurşawda awtomatiki öçer.

Şemleriň ýokarsyny günüň aşagyna goýuň, aşaky şemleriň wyklýuçatelini açyň, awtomatiki zarýad berer (zarýad berlende wyklýuçatel açyk bolmaly)

Gün şemlerini onuň aşagynda ýakyň, soňra çaý çyralaryny garaňky ýerde goýuň we şemler ýakylýar.

5. T.AKE ME Gün çyrasy

solar lantern

Önüm ýokary baha berilýär we Amazonyň saýlama kategoriýasyna girýär.Gowy bahasy we derrew ibermek üçin elýeterli.

Tomshine LED gün çyrasy şem, bagyňyzda we howlyňyzda köşeşdiriji gurşaw döreder.

Bu gün çyrasy 1 zarýad berilýän batareýany öz içine alýar, sebäbi gün panelleri üçin 1 batareýa ýeterlikdir.Doly zarýad alandan soň 8 sagat işlemäge mümkinçilik berýär.

Simpleönekeý romb dizaýny bilen bürünç reňkli metaldan we galyň aýnadan ybarat.Özboluşly üzüm görnüşi derrew gözüňizi özüne çeker we sizi ýykar.

Şeýle hem, önümiňiz gerekli derejede işlemese ýa-da gurnalan wagtynda haýsydyr bir kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolýan bolsaňyz, “Amazon” müşderileri üçin mugt önüm goldawyny berýär.

Gün çyrasy açyk, bag, stol, oturylyşyk we başgalar üçin ulanyp biler.

6.Solar Rattan çyrasy

Solar Rattan Candle Lantern Outdoor with White Color Cover

7. Gün agajy çyrasy

Solar Wood Lantern Garden Party Table Decoration

8. Gün simli çyrasy

KF130321

9. Gün aýnasy çyrasy

Hanging Solar Lantern with Tea Candle Lights

1o.Gün çaýynyň çyrasyny asmakSolar Tea Candle Lights Outdoor Lighting Decor

Ajaýyp, çydamly asma / planşet çyralarynyň iň soňky ýygyndysy dürli stilleri we müşderileriň isleglerini doldurmak üçin döredildi.

Bu önümler, howa şertlerinde ulanmak üçin niýetlenen ýokary hilli materiallar bilen gurlan özboluşly dizaýnlary, şol sanda gurluşykda metal, aýna, sim, kagyz we matalary öz içine alýar.

Gün LED şem, berk, oturdylan gün panelleri bilen işleýär.Bir gezek zarýad alnandan soň, bu çyralar içerde ýa-da açyk ýerde görkezilip bilner.

Bu şeýle boldysuw geçirmeýän gün energiýasy bilen işleýän şemleriň sanawyindiki gezelençiňize ýa-da romantik LED-şemli agşamlyk naharyňyza ýeter.

Bu gün LED şemleriniň suw geçirmeýän, howpsuz we könelerine garanyňda has amatlydygyny bellemelidiris.

Adaty damja şemleri bilen hoşlaşyň, eger bar bolsa;we ekologiýa taýdan arassa alawsyz zatlary barlaň.

Makalanyň redaktory : Robert LiZHONG XIN


Iş wagty: Apr-03-2020