Tebigy materiallar MYHH02841-BO (B)

Gysga düşündiriş:


 • Gelip çykan ýeri:Huizhou, Guangdong, Hytaý
 • Hyzmatdaşlygyň ýoly:Hususy önüm (OEM)
 • Iň az sargyt mukdary:1000 toplum (takmynan 500 toplum)
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 200,000 bölek.
 • Programmalar:Oturylyşyk, bag, howly we beýleki bezeg çyralary
 • Tölegiň şerti:L / C, D / A, D / P, T / T.
 • Önümiň jikme-jigi

  Özbaşdaklaşdyrma prosesi

  Hil kepilligi

  Haryt bellikleri

  B / O 15 LED bezeg setir çyrasy, sosna konusy / Agaç / kenep ýüpüniň bezegi, kümüş sim, ýyly ak Bullet LED, gurşun şnury: 9 ”, Lampanyň aralygy: 4,5 ″, 3 AA ýapyk batareýa korpusy (Batareýa goşulmaýar).Me “Synap gör” funksiýasy bilen.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Zhongxin yşyklandyryş fabriginden bezegli çyralar, täze çyralar, erteki çyralary, gün energiýasy çyralary, çybyk çyralar, alawsyz şemler we beýleki Patio yşyklandyryş önümlerini import etmek gaty aňsat.Eksporta gönükdirilen yşyklandyryş önümlerini öndüriji we 13 ýyldan gowrak wagt bäri bu pudakda bolanymyz üçin, aladalaryňyza çuňňur düşünýäris.

  Aşakdaky diagramma tertibi we import prosedurasyny aýdyň görkezýär.Bir minut wagt alyň we üns bilen okaň, sargyt prosedurasynyň gyzyklanmanyňyzyň gowy goralmagyny üpjün etmek üçin gowy düzülendigini görersiňiz.Önümleriň hili bolsa garaşyşyňyz ýalydyr.

  Customaztion Process

   

  Hususylaşdyrma hyzmaty şulary öz içine alýar:

   

  • Omörite bezegli eýwan çyralarynyň ululygy we reňki;
  • Çyra setirleriniň we lampoçkalaryň umumy uzynlygyny sazlaň;
  • Kabel simini özleşdiriň;
  • Bezeg eşik materiallaryny metaldan, mata, plastmassa, Kagyz, Tebigy bambuk, PVC Rattan ýa-da tebigy rattan, aýna;
  • Gabat gelýän materiallary islenýänlere sazlaň;
  • Bazarlaryňyza gabat gelmek üçin güýç çeşmesiniň görnüşini sazlaň;
  • Kompaniýanyň nyşany bilen yşyklandyryş önümini we bukjasyny şahsylaşdyryň;

   

  Biz bilen habarlaşyňindi biziň bilen adaty sargyt goýmagyňy barlamak üçin.

  ZHONGXIN Yşyklandyryş, yşyklandyryş pudagynda we bezeg çyralaryny öndürmekde we lomaý satmakda 13 ýyldan gowrak wagt bäri hünärmen bolup durýar.

  ZHONGXIN Yşyklandyryşda, garaşýan zatlaryňyzdan has ýokary bolmagy we doly kanagatlanmagyňyzy üpjün edýäris.Şeýlelik bilen, müşderilerimize iň oňat çözgütleri hödürleýändigimizi üpjün etmek üçin innowasiýa, enjamlara we halkymyza maýa goýýarys.Skilledokary hünärli işgärler toparymyz, müşderileriň garaşyşlaryna we daşky gurşawa laýyklyk düzgünlerine laýyk gelýän ygtybarly, ýokary hilli özara baglanyşyk çözgütlerini hödürlemäge mümkinçilik berýär.

  Önümlerimiziň her biri dizaýndan başlap satuwa çenli ähli üpjünçilik zynjyrynda gözegçilik astynda saklanýar.Önümçilik prosesiniň ähli basgançaklary, ähli amallarda zerur hil derejesini üpjün edýän proseduralar ulgamy we barlaglar we ýazgylar ulgamy tarapyndan dolandyrylýar.

  Sedex SMETA dünýä bazarynda syýasy we hukuk binýadyny yzygiderli gowulandyrmak üçin bölek satyjylary, import edijileri, markalary we milli birleşikleri getirýän Europeanewropa we halkara söwdanyň öňdebaryjy işewür birleşigi bolup durýar.

   

  Müşderimiziň üýtgeşik talaplaryny we garaşýanlaryny kanagatlandyrmak üçin Hil dolandyryş toparymyz aşakdakylary öňe sürýär we höweslendirýär:

  Müşderiler, üpjün edijiler we işgärler bilen yzygiderli aragatnaşyk

  Dolandyryşyň we tehniki tejribäniň üznüksiz ösüşi

  Täze dizaýnlary, önümleri we amaly programmalary üznüksiz ösdürmek we kämilleşdirmek

  Täze tehnologiýany edinmek we ösdürmek

  Tehniki aýratynlyklary we goldaw hyzmatlaryny ösdürmek

  Alternatiw we ýokary materiallar üçin üznüksiz gözleg

   

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň