ബാറ്ററിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടീ ലൈറ്റ് മെഴുകുതിരികൾ