කර්මාන්ත ශාලාව චාරිකාව

කර්මාන්ත ශාලාව

කර්මාන්ත ශාලාව

FG Warehouse_B

FG ගබඩාව

කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල

කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල

නිෂ්පාදන පේලි

නිෂ්පාදන පේලි

FG Warehouse_A

FG ගබඩාව

ඉහල නිරවද්යතාවකින් pickling කාරකය උපකරණ

ඉහල නිරවද්යතාවකින් pickling කාරකය උපකරණ

ඉහල නිරවද්යතාවකින් SMD machine_A

ඉහල නිරවද්යතාවකින් SMD යන්ත්රය

ඉහල නිරවද්යතාවකින් SMD machine_B

ඉහල නිරවද්යතාවකින් SMD යන්ත්රය

වංගු සහිත යන්ත්රය ඉහල නිරවද්යතාවකින්

වංගු සහිත යන්ත්රය ඉහල නිරවද්යතාවකින්

ස්වයංක්රීය ඔප යන්ත්රය

වංගු සහිත යන්ත්රය ඉහල නිරවද්යතාවකින්නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!